Q/A
English

 

เอ็นจินีโอ จัดสัมมนา “กลยุทธ์การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และช่องทางธุรกิจพลังงาน”

ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2556 นี้

 

จากการที่รัฐได้ออกมาตราการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากบุคคลทั่วไป ที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน หรือที่เรียกว่า โครงการโซล่ารูฟ (Solar roof) ดังนั้นจึงมีผู้ที่สนใจติดตั้งระบบดังกล่าวเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ ทางบริษัทเอ็นจินีโอ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจพลังงานสะอาดได้เรียนรู้เกี่ยวรายละเอียดการติดตั้งและจำหน่าย จึงได้จัดงานสัมมนา “กลยุทธ์การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และช่องทางธุรกิจพลังงาน” ที่โรงแรมเมอร์เคียว ถนนช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่" วันที่ 20 - 21 กันยายน 2556 โดยการสัมมนานี้จะมีมุ่งเน้นถึงภาคปฎิบัติ พัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านเทคนิคการขาย การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ solar roof top ตามนโยบายรับซื้อไฟฟ้าของรัฐบาล และระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกาหนดการจัดงาน ในวันศุกร์ ที่ 20 และวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว

กาหนดการ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ กลยุทธ์การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และช่องทางธุรกิจพลังงาน ”
วันศุกร์ที่ 20 และ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ โรงแรมเมอร์เคียว

 
1. รายละเอียดโครงการฯ
 


ชื่องาน : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ และช่องทางธุรกิจพลังงาน”
วันและเวลาการจัดงาน : 20 - 21 กันยายน 2556
สถานที่ : โรงแรมเมอร์เคียว ถนนช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม www.mercurechiangmai.com)

 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย จานวน 100 คน
 
  - ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
- คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย
- ผู้สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย
- ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

 

 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
 
บริษัท เอ็นจินีโอ จากัด หัวหน้าโครงการ คุณวีรญา นาคพนม

 

 
4. หลักการและเหตุผล
 

 

บริษัท เอ็นจินีโอ จากัด มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ Schneider, SHARP, GRUNDFOS จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ solar roof top เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะสูงยิ่งขึ้น เกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ solar roof top ภายใต้นโยบายรับซื้อไฟฟ้า ของรัฐบาล โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางในการนาความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคนิคดังกล่าว ไปใช้กับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 
5. วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการขาย และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการ
Solar roof top ตามนโยบายรับซื้อไฟฟ้าของรัฐบาล
2. เตรียมพร้อมกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนใหม่ที่กาลังจะมา และการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
เทคโนโลยี Smart Meter, เทคโนโลยี LED
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มตัวแทนจาหน่ายสินค้าของ
บริษัท เอ็นจินีโอ จากัด และสร้างเครือข่ายสมาชิกใหม่
4. เพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ของสมาชิกทั่วประเทศ และเป็นการพัฒนาโครงข่าย
ด้านพลังงานทดแทนในอนาคต

 

  รายละเอียดการดาเนินการเบื้องต้น
 

 

วันที่ 20 กันยายน 2556

08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเมอร์เคียว ถนนช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
09.30 - 09.45 น. กล่าวรายงาน และเชิญประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล เปิดงานสัมมนา
09.45 - 10.30 น. กล่าวแนะนาสินค้าพลังงาน ช่องทางธุรกิจ แนวทางการจาหน่ายสินค้า โดย
ดร.ถนัด เกษประดิษฐ ผู้แทนจาก บริษัท เอ็นจินีโอ จากัด
10.30 - 11.00 น. พักเบรค
11.00 - 12.00 น. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยตัวแทนจาก
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.30 น. แนะนาแผงโซล่าเซลล์ และวิธีเลือกชนิดแผงโซล่าเซลล์ โดยตัวแทนจาก
บริษัท ชาร์ป (ประเทศไทย) จากัด
13.30 - 14.00 น. พลังงานแสงอาทิตย์กับงานสถาปัตย์ โดยอาจารย์ รัตน์ ตัณฑจารูญ อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รางวัล Thailand energy awards
14.00 - 15.30 น. Workshop ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อสายส่งจริง
ขนาด 3 kw
15.30 - 16.00 น. พักเบรค
16.00 - 17.00 น. สรุปวิธีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง
18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม

  .............................................................................................................................
 

วันที่ 21 กันยายน 2556

09.00 - 10.00 น. สรุปข้อเทคนิค การติดตั้ง รายละเอียดของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง โดยตัวแทนจาก บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
10.00 - 10.15 น. พักเบรค
10.15 - 11.00 น. อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง (Grid tie inverter) โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ขาสุวรรณ์ อาจารย์ประจา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00 - 12.00 น. แนะนาเทคนิคการขาย ระบบผลิตไฟฟ้าตามโครงการรับซื้อไฟฟ้า (Solar roof top)
ของรัฐบาล โดยตัวแทนจาก บริษัท เอ็นจินีโอ จากัด
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 14.00 น. ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ (เน้นชุมชน ประปาชุมชน และเพื่อการเกษตรที่
ห่างไกล) โดยตัวแทนจาก บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จากัด
14.00 - 15.30 น. Workshop ติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับประปาชุมชน
ณ บริษัท เอ็นจินีโอ จากัด
15.30 น. ปิดการสัมมนา


ผู้สนับสนุนการจัดงาน
       
 


ดาวโหลดเอกสาร รายละเอียด และเอกสารลงทะเบียน ที่นี่

 


-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่น ด้านพลังงาน

หากคุณได้ลองสัมพัสเราแล้วคุณจะพบสิ่งที่คุณค้นหาอยู่ ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานให้กับคุณ เพียงแต่คุณให้โอกาสเรา.............

 

เอ็นจินีโอ Smart energy green solution

 

บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด

โชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สำนักงานกรุงเทพมหานคร : 3/12 หมู่ 7 ตำบลลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โทร. 053-222760, 053-222570 Fax. 053-222570